card

Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо

Mалчдын хамтын оролцоонд тулгуурласан байгууллагыг хөгжүүлэх замаар бэлчээрийн менежментийг төлөвшүүлэх, эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр ажилладаг үндэсний хэмжээний мэргэжлийн байгууллага юм.

Холбооны тухай

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Цааш үзэх
Цааш үзэх
Цааш үзэх

МАЛ СҮРГИЙН БҮТЭЦ