card

Бэлчээрийн газрын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн орчин

Монгол Улсад одоо бэлчээрийн харилцааг дараах хуулиудаар зохицуулж байна. Үүнд:

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИАС ...

Зургадугаар зүйл:

  1. Монгол Улсад газар, түүний хэвлий, ой, ус, амьтан, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдэл, төрийн хамгаалалтад байна.
  2. Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн өмч мөн.
  3. Бэлчээр, нийтийн эдэлбэрийн ба улсын тусгай хэрэгцээнийхээс бусад газрыг зөвхөн Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлж болно.
  4. Энэхүү хуулийн 6.2 дахь заалтаар бэлчээрийг төрийн өмч мөн болохыг баталгаажуулсан бөгөөд 6.3 дахь заалтаар бэлчээрийг өмчлүүлэх асуудлыг хориглосон байна.

Бэлчээр ашиглалтыг зохицуулж буй журам, зааврууд: