card

Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг байгуулах нь

БЭЛЧЭЭР АШИГЛАГЧДЫН ХОЛБОО  “БАХ” нь нийтлэг бэлчээрийг хуваалцдаг нэг нутаг дэвсгэр дээрх малчдын хамтын байгууллага юм.

Хэрхэн бах байгуулах вэ?

Жилийн хэдэн улиралд бие биенээ сайн мэддэг, бэлчээрээ хуваалцдаг малчид БАХ-ийг бүрдүүлнэ.

БАХ-ийн үйл ажиллагааны чиглэл.

  • Бэлчээрийг доройтолгүй, хуваарийн дагуу, даацад нийцүүлэн ашиглах,
  • Малын эрүүл мэн, чанарыг сайжруулах
  • Малчдын орлого нэмэгдүүлэх.

БАХ БАЙГУУЛАХ АЛХАМ ДАРААЛАЛ