card

Монгол

Номын нэр Холбоос Төрөл
Чогны зарим зүйл ургамлын үүрэг Татаж авах
Алаг өвс-үетэнт нугын бүлгэмдлийн экологийн бүлгийн болон амьдралын хэлбэрийн харьцаа өөрчлөгдөх нь  Татаж авах
Алаг өвс-хялгана-ботуульт хээрийн ургацын хөдлөлзүй Татаж авах
Диссертаци_Уулын хээрийн үетэн-алаг өвст бүлгэмдлийн хөдлөлзүй Татаж авах
Дорнод хээрийн бэлчээрийн мониторингийн судалгаа Татаж авах
Мөнгөнморьт ой нугын суурин, түүний хүрээнд явуулж буй судалгааны ажлын үр дүнгээс Татаж авах
О.Чогний_Алаг өвс-хялганат хээрийн ургац мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх нь Татаж авах
Ургамалжилын судалгаанд мониторингийн шугаман цэгийн аргыг хэрэглэсэн нь Татаж авах
Уулын хээрийн бүлгэмдэл дэх зүйлүүдийн үүрэг оролцоо мал бэлчээрлэлтийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөх нь Татаж авах
Уулын хээрийн үетэн алаг өвст бүлгэмдэлд эзлэх зүйлийн үүрэг оролцоо Татаж авах
Уулын хээрийн үетэн-алаг өвст бүлгэмдэлд зонхилох зарим зүйл ургамлын хэнзлэлтийн судалгааны үр дүнгээс Татаж авах
Х.Буян-орших_Их нууруудын хотгорын ургамалжилт Татаж авах
Хамгаалалтын нөлөөгөөр хялгананы биоморфологийн байдал өөрчлөгдөх нь Татаж авах

МОНГОЛ ЦАХИМ НОМЫН САН