ШХА-ын "Ногоон алт - Малын эрүүл мэнд" төслөөс малын эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн санг хөгжүүлэх, цахим гэрчилгээ бий болгоход оруулсан хөрөнгө оруулалт, үр дүн