Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбоо нь Монгол орны 18 аймгийн 150 гаруй сумын 1500 орчим малчны бүлэг, 80,000 гаруй малчин өрхтэй ажилладаг.

Холбоо нь Нүүдэлч малчдын ахуй амьдралд тулгуурлан байгаль орчинд ээлтэй, бэлчээрийн мал аж ахуйг дагнан харуулах сургалт, туршлага судлах аяллыг явуулж эхлээд байна.

Энэ аяллын хүрээнд дөрвөн үндсэн бэлчээрийн хэв шинжийг, онцлогийг харуулах хөтөлбөр гарган ажиллаж байгаа.

Үүнд:

Монгол орны хээрийн бүс http://greenmongolia.mn/wp-content/uploads/2019/09/180410-2-steppe.pdf,

Ойт хээр http://greenmongolia.mn/wp-content/uploads/2019/09/180410-4-forest-steppe-tour.pdf ,

Өндөр-Уул http://greenmongolia.mn/wp-content/uploads/2019/09/180410-3-high-mountain.pdf,

Цөлийн хээрийн http://greenmongolia.mn/wp-content/uploads/2019/09/180410-5-desert-steppe-tour.pdf

бэлчээрийн хэв шинж

 

Аяллын агуулга

  • Монгол орны бэлчээрийн ургамалжилт
  • Монгол орны бэлчээрийг ашиглаж ирсэн уламжлал
  • Монгол орны бэлчээрийн мал аж ахуйн онцлог
  • Монгол орны нүүдэлчин ахуй амьдрал

2018 онд тус хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол малчин Ар-Өвөр Монголд туршлага судлах аялал зохион байгуулсан.

Аяллын үр дүнгээс:

Өвөр Монголд:  http://greenmongolia.mn/?p=33681

Ар Монголд: http://greenmongolia.mn/?p=35652