Номын нэрХолбоосТөрөл
19.NFPUG annual report 2016 ENG

Татаж авах

19.NFPUG annual report 2016 ENG
18.Socio-economic baseline study of HHs report_eng

Татаж авах

18.Socio-economic baseline study of HHs report_eng
17.Socio-economic baseline study of HHs report_mgl

Татаж авах

17.Socio-economic baseline study of HHs report_mgl
14.GG 2016 annual operational report MON

Татаж авах

14.GG 2016 annual operational report MON
13.GG Phase IV report 2013-2016

Татаж авах

13.GG Phase IV report 2013-2016
1.Gender analysis in herding households report ENG

Татаж авах

1.Gender analysis in herding households report ENG
12.NUM final research report Collective Action in the Pastoral Economy of Mongolia

Татаж авах

12.NUM final research report Collective Action in the Pastoral Economy of Mongolia
29.Resilience and PUG based RM, NFPUG report 2015-2016

Татаж авах

29.Resilience and PUG based RM, NFPUG report 2015-2016
28.Хоршоодын чадавхи, хөгжлийн үнэлгээний тайлан 2015

Татаж авах

28.Хоршоодын чадавхи, хөгжлийн үнэлгээний тайлан 2015
27.Assessment report for PUG based coops 2015 ENG

Татаж авах

27.Assessment report for PUG based coops 2015 ENG
26.Final Report Demand Study_March 2014

Татаж авах

26.Final Report Demand Study_March 2014
25.Final Report Supply Study_March 2014

Татаж авах

25.Final Report Supply Study_March 2014
24.Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан, 2018

Татаж авах

24.Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан, 2018
23.Mongolian national rangeland health assessment report 2018 English

Татаж авах

23.Mongolian national rangeland health assessment report 2018 English
22.NFPUG annual report 2017 MON

Татаж авах

22.NFPUG annual report 2017 MON
21.NFPUG annual report 2017 ENG

Татаж авах

21.NFPUG annual report 2017 ENG
20.NFPUG annual report 2016 MON

Татаж авах

20.NFPUG annual report 2016 MON