Оюутан гишүүн

20’000 ₮

Дэмжигч гишүүн

200’000 ₮

Үндсэн гишүүн

1’000’000 ₮

Үзүүлэх үйлчилгээДэмжигч гишүүнЖинхэнэ гишүүнХүндэт гишүүн
1. Малчид, Малчдын байгууллагын эрх зүйн орчин, бүтэц, тогтолцоо,
Гарын авлага бэлтгэж өгөхүнэгүй50% 50%
Зөвлөгөө өгөхүнэгүйүнэгүйүнэгүй
Урт хугацааны сургалт явуулах50% 50% 30%
Богино хугацааны сургалт явуулах50% 50% 30%
Захиалгаар очиж сургалт өгөх50% 50% 30%
Мэргэжлийн байгууллага, судлаачидтай холбож өгөхүнэгүйүнэгүйүнэгүй
2. Бэлчээрийн менежмент
Гарын авлага бэлтгэж өгөхүнэгүй50%10%
Зөвлөгөө өгөхүнэгүйүнэгүйүнэгүй
Урт хугацааны сургалт явуулах50%50%30%
Богино хугацааны сургалт явуулах50%50%30%
Захиалгаар очиж сургалт өгөх50%50%30%
Төлөвлөгөө боловсруулах50%50%30%
ESD тодоройлох50%50%30%
ТБӨЗ
50%50%30%
Бэлчээрийн мониторинг хийх
50%50%30%
Даац тодорхойлох
50%50%30%
Оготнотой тэмцэх
50%50%30%
Мэргэжлийн байгууллага, судлаачидтай холбож өгөх
үнэгүйүнэгүйүнэгүй
3. Хоршоо
Гарын авлага бэлтгэж өгөхүнэгүй50%10%
Зөвлөгөө өгөхүнэгүйүнэгүйүнэгүй
Урт хугацааны сургалт явуулах
80%60%20%
Богино хугацааны сургалт явуулах
50%50%30%
Захиалгаар очиж сургалт өгөх
50%50%30%
Дотоод аудит
80%60%20%
4. Маркетингийн зөвлөгөө
80%60%20%
5. Санхүү ня-бо бүртгэл зөвлөгөө80%60%20%
6. Дундын сангын менежмент50%50%30%