"Монгол сарлаг фестиваль 2018" - Сарлаг бугуйлдах тэмцээн