ДАРИВ СУМЫН БАХ-ИЙН ХУДАГ ЗАСВАРЛАХ ТӨСӨЛ

Говь-Алтай аймгийн Дарив  сумын “Их Дарив малчдын холбоо” ТББ-ийн гурван БАХ-ийн зун, өвлийн бэлчээрт орших Мараатын худаг, Хуйтангийн худаг, Хавчгийн худагт  өрлөг хийх, онгоц барих, лайдах, гадна орчныг тохижуулах  болон үерийн хамгаалалт...

More
Баянгол сумын Хараа багийн Доргонот дахь бэлчээрийн экосистемийг сайжруулах төсөл-2
Баянгол сумын Хараа багийн Доргонот дахь бэлчээрийн экосистемийг сайжруулах төсөл-2

Эрээний нуруу орчмын хүчтэй доройтсон бэлчээрийг сэлгэж ургацыг нэмэгдүүлэх, ургамлын нөхөн сэргэх чадварыг дэмжих тухай Доргонот БАХ-ын малчдын 2018-07-18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийн дагуу 2018-08-01-ээс 2018-09-01-ны хооронд ашиглалтаас...

More