ДАРИВ СУМЫН БАХ-ИЙН ХУДАГ ЗАСВАРЛАХ ТӨСӨЛ

Говь-Алтай аймгийн Дарив  сумын “Их Дарив малчдын холбоо” ТББ-ийн гурван БАХ-ийн зун, өвлийн бэлчээрт орших Мараатын худаг, Хуйтангийн худаг, Хавчгийн худагт  өрлөг хийх, онгоц барих, лайдах, гадна орчныг тохижуулах  болон үерийн хамгаалалт...

More
Баянгол сумын Хараа багийн Доргонот дахь бэлчээрийн экосистемийг сайжруулах төсөл-2
Баянгол сумын Хараа багийн Доргонот дахь бэлчээрийн экосистемийг сайжруулах төсөл-2

Эрээний нуруу орчмын хүчтэй доройтсон бэлчээрийг сэлгэж ургацыг нэмэгдүүлэх, ургамлын нөхөн сэргэх чадварыг дэмжих тухай Доргонот БАХ-ын малчдын 2018-07-18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийн дагуу 2018-08-01-ээс 2018-09-01-ны хооронд ашиглалтаас...

More
Дархад малын сүүг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл
Дархад малын сүүг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл

Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул суманд Дархад малын сүүг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бүлэг хамт олны зудын бэрхшээлийг хамтран даван туулах төсөл хэрэгжүүлсэн. Төслийн үр дүнд...

More