Бэлчээрийн усан хангамж, бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах төсөл