МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ФОРУМ

 

Форумын зорилго: Монгол орны эдийн засгийн тулгуур багана МАА-н үйлдвэрлэлийн үндэс болсон бэлчээрийн доройтлыг хязгаарлах, зүй зохистой ашиглалтыг нэвтрүүлэх,  зохицуулалт, хариуцлагыг өндөржүүлэх бодлогын шинэчлэл, арга хэмжээний үндсэн чиглэлээр салбарын мэргэжилтнүүд болон ашиглагчид нэгдсэн ойлголтод хүрэх, хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргахад зөвлөлгөөний зорилго оршино.

 

Хугацаа: Форум 2017 оны 9-р сарын 28-29-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдана.

 

Илтгэлийн загвар болон шаардлагатай танилцах:   http://greenmongolia.mn/136/item/16


Форумын хуралдаан, ханан илтгэл, хэлэлцүүлгүүд дараахь сэдвүүдээр зохион явагдана:

 • Малчдын байгууллага- бэлчээр, байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийн үндсэн бүтэц болон хөгжих нь 
 • Бэлчээрийн зохистой ашиглалт, түүний онол арга зүйн үндэслэл, сайн туршлагууд
 • Бэлчээрийн төлөв байдлын хяналт үнэлгээ, үр дүн мэдээний хэрэглээ
 • Бэлчээр ашиглалтын эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах, хариуцлагажуулах боломжоос
 • Бэлчээрийн зохистой ашиглалтанд үйлдвэрлэгчид, хэрэглэгчдийн үүрэг, оролцоо
 • Бэлчээрийн экологи, бэлчээрийн экосистемийн үйлчлэл, түүний тогтвортой байдал

 

Аман болон ханан илтгэл хүлээж авах хугацаа: 2017 оны 7 сарын 15-аас 8 сарын 25 хүртэл

 

Форумын үндсэн болон салбар хуралдааны зэрэгцээ доорх үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдана:

 • МАА-н салбарын үзэсгэлэн: Бэлчээрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төсөл хөтөлбөр, байгууллага компаниуд: бэлчээрийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг их сургууль, ЭШХ-үүд, боловсруулах үйлдвэрүүд, гар урлалын ААН-үүд оролцоно.
 • Бэлчээрийн сэргэх чадавхийг тодорхойлох талбайн үзүүлэх сургалт
 • “Бэлчээр- Ногоон Алт” сэдэвт фото зургийн үзэсгэлэн
 • Оюутнуудын дунд зохион байгуулах Бэлчээрийн ургамал таньж тодорхойлох уралдаан
 • Сарлагийн хөөвөр, торомны ноосон бүтээгдхүүний загварын үзүүлбэр, худалдаа

 

Бүртгэлийн хураамж:

Төрөл / хугацаа

МБАНХ-ны гишүүн

МБАНХ-ны гишүүн бус

Оюутан

VIP оролцогчид

15.08.2017 хүртэл

60.000₮

80.000₮

30.000₮

80.000₮+буудлын зардал

15.08.2017 хойш

75.000₮

95.000₮

45.000₮

95.000₮+буудлын зардал

 

Хамтран зохион байгуулагчид:

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-07-18 12:24:21