“Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь”

“Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь” сэдэв бүхий сургалтанд оролцогчид эхний 2 өдөр онолын суурь мэдлэгийг бататгах, нэмэгдүүлэх, улмаар олон улсын болон Монгол орны түвшинд хийгдэж буй ажлуудтай танилцах зэрэг үнэтэй мэдлэг, мэдээллийг танхимын сургалтааар олж авлаа.

 

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-07-03 07:46:38